Form of Work
Książki
(34)
Publikacje naukowe
(5)
Status
available
(76)
unavailable
(9)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(20)
Wypożyczalnia Chodzież
(12)
Wypożyczalnia Czarnków
(23)
Wypożyczalnia Trzcianka
(8)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Przybyliński Sławomir
(3)
Bębas Sylwester
(2)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(2)
Kwaśniewski Jerzy
(2)
Szymanowska Aleksandra
(2)
Adamczyk-Bębas Wioleta
(1)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Bocheńska-Włostowska Katarzyna
(1)
Boruc Dagmara Maria
(1)
Chojecka Jana
(1)
Dybalska Irena
(1)
Dzierzyńska-Breś Sonia
(1)
Kieszkowska Anna
(1)
Kuskowski Mariusz
(1)
Kuć Małgorzata
(1)
Matysiak-Błaszczyk Agata
(1)
Moczydłowski Paweł
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Niełaczna Maria
(1)
Nowacki Zbigniew
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Olszewska Ewelina
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Sakowicz Tadeusz
(1)
Skafiriak Beata
(1)
Snopek Mariusz
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Stanek Janusz
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szykut Michał
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Łacina-Łanowski Artur
(1)
Łączek Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
Więźniowie
(34)
Pedagogika resocjalizacyjna
(14)
Więziennictwo
(7)
Adaptacja społeczna
(6)
Pedagogika penitencjarna
(6)
Przestępczość
(6)
Służba więzienna
(6)
Kobieta
(5)
Patologia społeczna
(5)
Rodzina
(5)
Subkultura
(5)
Penitencjarystyka
(4)
Samobójstwo
(4)
Kara pozbawienia wolności
(3)
Młodzież
(3)
Narkomania
(3)
Pomoc postpenitencjarna
(3)
Recydywa (prawo)
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Agresywność
(2)
Alkoholizm
(2)
Jakość życia
(2)
Kontrola społeczna (socjol.)
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Mężczyzna
(2)
Opieka społeczna
(2)
Prawo
(2)
Prostytucja
(2)
Przestępcy
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Rodzice
(2)
Socjotechnika
(2)
Służba bezpieczeństwa
(2)
Służba zdrowia
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Aborcja
(1)
Anomia
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Bulimia
(1)
Cyganie
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Czytelnictwo
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Eutanazja
(1)
Feminizm
(1)
Globalizacja
(1)
Homoseksualizm
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Internet
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Jan Paweł
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kariera
(1)
Kazirodztwo
(1)
Konkubinat
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Korczak, Janusz 6d(1878-1942)
(1)
Kryzys
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy rodzinni
(1)
Ludzie starzy
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Matematyka
(1)
Małżeństwo
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodzież głucha
(1)
Młodzież niepełnosprawna ruchowo
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Nagrody
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Oświata
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Podgórecki, Adam
(1)
Podmiotowość
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polskie Towarzystwo Penitencjarne
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Subject: time
2001-
(18)
1989-2000
(10)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Monografia
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Edukacja i pedagogika
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
34 results Filter
Book
In basket
Dagmaria Maria Boruc, powołując się na cele resocjalizacyjne, formułowane w działalności penitencjarnej wobec osób skazanych, stara się uzasadnić poszukiwania nowych psychologicznych wyznaczników czy korelatów zachowań przestępczych – jako poszerzających wiedzę o rodzaju zmian, które powinny zachodzić w rezultacie oddziaływań resocjalizacyjnych. Za takie zmienne uznała zadowolenie z życia i inteligencję emocjonalną. Autorka […] opisuje wiele teorii, a także wyników badań, które pozwalają tłumaczyć zachowania przestępcze licznymi czynnikami, w tym właściwościami psychologicznymi osób popełniających przestępstwo. Satys­fakcja z życia i inteligencja emocjonalna to nowe zmienne, które są w ostatnich latach często używane do wyjaśniania zachowań. Dagmara Maria Boruc przeanalizowała występowanie tych zmiennych u osób skazanych i osób niefigurujących w rejestrach skazanych. Grupa badawcza obejmowała skazanych mężczyzn i niekaranych mężczyzn oraz dodatkowo – jako uzupełnienie – skazane kobiety. Dużo miejsca w swoim opracowaniu poświęciła zmiennej zadowolenie z życia. Jest to bardzo ciekawa analiza definicji, uwarunkowań, przejawów zadowolenia z życia. […] Narzędzia pomiaru zmiennych […] charakteryzują się wysokimi parametrami psychometrycznymi. Dagmara Maria Boruc przeprowadziła bardzo ciekawe badania na stosunkowo dużej grupie osób. Z recenzji prof. dra hab. Czesława Czabały W rozdziałach 1–3 przedstawiono podstawy teoretyczne poruszonych zagadnień, czyli badanych zmiennych, tj. poziomu zadowolenia z życia i poziomu inteligencji emocjonalnej wśród skazanych mężczyzn i skazanych kobiet. Otrzymane wyniki dotyczące wymienionych skazanych skonfrontowano z danymi związanymi z mężczyznami niekaranymi, którzy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. Poruszono również wątek kształtowania się osobowości przestępczej. Było to niezbędne ze względu na grupę uczestniczącą w omawianym badaniu (czyli osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym). W rozdziałach 4 i 5 omówiono badania własne przeprowadzone na dwóch grupach skazanych: kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych. Dokonano także porównania poziomu inteligencji emocjonalnej osób odbywających karę pozbawienia wolności z poziomem występującym u tych, którzy nie figurują w kartotece Krajowego Rejestru Karnego, czyli nie byli karani. Rozdział 6 zawiera ogólne wnioski uzyskane na bazie dotychczasowej wiedzy teoretycznej, badań własnych oraz badań empirycznych przeprowadzonych w latach wcześniejszych przez innych autorów. Stanowi niejako podsumowanie treści książki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40809 (1 egz.)
Book
In basket
Książka przedstawia problem resocjalizacji penitencjarnej specyficznej kategorii osadzonych. Autorka zastanawia się nad czynnikami ryzyka, które prowadzą do popełniania czynów zabronionych przez kobiety, a także nad możliwościami systemu penitencjarnego w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych: czy są one dostosowane do potrzeb i możliwości skazanych, czy eliminują te czynniki, które skorelowane są z przestępczością. W monografii przywołany został także obecnie obowiązujący w literaturze przedmiotu nurt myślenia o resocjalizacji - jest to Model RNR (Risk-Need-Responsivity) oraz podejście kognitywno-behawioralne do praktyki korekcyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108225, 107948 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49007 (1 egz.)
Book
In basket
Zagadnienia podjęte w książce autorka lokuje w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej (więziennej) i dlatego podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy istnieją „punkty” w karierze instytucjonalnej recydywisty, które pozwalają (jemu, społeczeństwu, systemowi) zapobiegać powrotowi do przestępczości.Przedmiotem analiz zawartych w książce jest odkrywanie sposobów, w jaki recydywiści interpretują własne doświadczenia i w jaki przenoszą te interpretacje na swoją aktywność życiową (głównie w obrębie rzeczywistości izolacji więziennej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46514 (1 egz.)
Book
In basket
Ze względu na niezbadane obszary przystosowania się skazanych w środowisku lokalnym, a także roli rodziny i środowiska, konieczne staje się poznanie w szerszym wymiarze zależności między czasem pobytu na wolności a czynnikami warunkującymi pozytywny przebieg procesu reintegracji skazanych w środowisku otwartym. Wpisywani tu skazani to osoby, które po opuszczeniu zakładu karnego w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia powróciły do środowiska lokalnego i podlegają procesom ponownej integracji społecznej. (...) Zmiana społecznej przynależności wiąże się z przebudową roli byłego skazanego, ze zmianą motywacji, z nauką postrzegania rzeczywistości przez pryzmat współuczestnictwa i współodpowiedzialności społecznej, ze wzmacnianiem samooceny, podniesieniem własnej wartości, poczuciem kontroli życia, z osobistym zaangażowaniem w poprawę własnej sytuacji. (...) Wieloletnie badania pozwoliły uchwycić dynamikę zachodzących zmian w okresie wolności dozorowanej i wolności rzeczywistej oraz miejsca skazanych w środowisku lokalnym, ich dyspozycje osobowe w zakresie celów oraz sensu życia, samooceny, stylu radzenia sobie, rozwiązywania problemów, planów życiowych, roli wsparcia i znaczenia pracy zawodowej oraz kontaktów z otoczeniem. (...) Książka ta jest rozprawą badawczą o charakterze ilościowym, w której przy użyciu odpowiednich narzędzi poszukiwano i przedstawiono wyznaczniki procesu reintegracji społecznej skazanych w środowisku otwartym.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106090 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46913 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64047 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
No availability information: sygn. 48699
Book
In basket
Pracę podzieliłem na dwie korespondujące ze sobą części. Pierwsza ma charakter teoretyczny i składa się na nią pięć rozdziałów przybliżających wielość zagadnień, które stanowią istotę funkcjonowania w izolacji więźniów "niebezpiecznych". Część druga publikacji stanowi relację z badań własnych. Również składa się z pięciu rozdziałów, z czego rozdział pierwszy to prezentacja koncepcji metodologicznej. Pozostałe cztery rozdziały zawierają analizę zgromadzonego materiału badawczego... Nie ulega wątpliwości, że permanentnie izolowany człowiek tworzy swoistą rzeczywistość wyobrażeniową, co niejednokrotnie przekłada się na brak realnego spojrzenia na świat "tu i teraz" oraz świat poza murem więziennym. Należy więc mieć na uwadze, że treści zawarte w rozdziałach badawczych były konstruowane w przestrzeni zdeformowanej sensorycznie i poznawczo. Tam, gdzie funkcjonują moi rozmówcy, zmienia się wizja otoczenia, a pojęcia nabierają innych znaczeń. Skazani tworzą wówczas subiektywne scenariusze, nierzadko mutując jego obraz. Mimo wszystko pozwala to choćby częściowo przybliżyć swoistość środowiska więźniów "niebezpiecznych", wzbogacając - mam nadzieję - obecny stan wiedzy na temat ich funkcjonowania, myślenia i postrzegania oraz rodzimą refleksję naukową w tym zakresie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105032 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47881 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38616 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42976 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 61979 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie jest w głównej mierze sprawozdaniem z badań, które zostały przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Wywieranie wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej" (Z. Nowacki, 2008). Natomiast charakterystykę społeczności więziennej opracowano, posiłkując się przede wszystkim ustaleniami w literaturze przedmiotu. Badania zostały przeprowadzone w latach 2005-2006 na terenie sześciu jednostek penitencjarnych. Celem podjętych badań była próba określenia warunków, w których mechanizmy ulegania wpływowi społecznemu mogą zmienić kształt procesu resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej. A zatem przedmiotem badań ustanowiono zjawisko wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej. Zaletą tej pracy jest objęcie badaniami pewnej liczby tymczasowo aresztowanych, co w obecnych warunkach przysparza wielu problemów. Opracowanie lokuje się w nurcie prac empirycznych, których na przestrzeni ostatnich lat nie publikowano zbyt wiele. Zaletą książki jest uwzględnienie reprezentatywnej próby 883 mężczyzn przebywających w izolacji więziennej. Autor wyraża nadzieję, że uzyskany rezultat badawczy przyczyni się do wzbogacenia wiedzy z zakresu wpływu społecznego wśród osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Być może będzie stanowić asumpt do rozważań nad oddziaływaniem wychowawczym (wpływem społecznym).
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103843 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47750 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37526 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62952 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44897 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42478 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 61953 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108941 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37599 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95230, 95229 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35305 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37629 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31380 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43793 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43007 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35624 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 61798 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Oddana do rąk Czytelnika publikacja zawiera opracowania na temat izolacji penitencjarnej w perspektywie pejoratywnej oraz melioratywnej. Różnorodna tematyka, jakiej podjęli się autorzy, jest opisem i analizą różnych form aktywności więźniów. Zamysłem było ukazanie negatywnych aspektów uwięzienia oraz pozytywnych wymiarów (efektów) resocjalizacji. W pracy znajdziemy głos teoretyków, praktyków oraz studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, co umożliwia wszechstronne podejście do zjawiska kary pozbawienia wolności oraz skazanego na nią człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109940 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39212 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36390 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37195 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47829 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38423 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31815 (1 egz.)
Book
In basket
(Za Kurtyną Resocjalizacji.)
Struktura książki „Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i możliwości” pod redakcją Małgorzaty H. Kowalczyk oraz Michała Szykuta, wydanej w serii „Za kurtyną resocjalizacji”, składa się z czterech części. Pierwsza została zatytułowana „Kryminologiczne, wiktymizacyjne i ekonomiczne mikroświaty współczesnych zachowań przestępczych”. Druga nosi tytuł „Komparatystyczne perspektywy teorii i praktyki resocjalizacyjnej”. Trzecia została poświęcona współczesnym wyzwaniom dla resocjalizacji nieletnich, zaś czwarta obszarom pomocy dla osób popełniających przestępstwa. Już tylko ten pobieżny wgląd w zawartość publikacji pokazuje, że przynosi ona całościowe wejrzenie w problemy pozostające w zainteresowaniu nauk zajmujących się problematyka resocjalizacyjną. Potwierdza to lektura zamieszczonych w książce opracowań, która pokazuje że prezentowana tu książka posiada charakter interdyscyplinarnej monografii problemowej. Ponadto, odwołując się do recenzji wydawniczej przygotowanej przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Jarosława Utrat-Mileckiego, należy podkreślić, że „…lektura opracowania daje satysfakcjonujące poczucie uczestniczenia w aktualnej debacie na wiele tematów wprost odnoszących się do zagadnień teoretycznych, kto, kogo, do czego - jakiego społeczeństwa - oraz jakimi efektywnymi i humanitarnymi metodami miałby resocjalizować, jak i wskazań praktycznych, co to są wyzwania naszej aktualnej współczesności i jakimi narzędziami dysponuje praktyka, nauka i w sumie społeczeństwo, żeby sobie z nimi radzić. Poczucie aktualności wzmacnia w opracowaniu odwoływanie się do licznych doświadczeń z badań empirycznych, i to prowadzonych w różnych płaszczyznach badawczych i z różnych perspektyw poznawczych: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, kryminologicznych i prawnych. Niezależnie od tego że wiele tekstów tomu mogłoby świetnie stanowić samodzielny przyczynek do przedstawianych w nich zagadnień, na szczególne uznanie zasługuje sam efekt jaki dzieło zawdzięcza redaktorom. Udało im się stworzyć tym tomem, będącym częścią pewnego już programu naukowego, ramy dla poważnej interdyscyplinarnej i międzynarodowej debaty teoretyków i praktyków w obszarze holistycznie rozumianej przestrzeni resocjalizacji.”
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 114053 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50983 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40982 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34132 (1 egz.)
Book
In basket
Książka dotyczy problematyki rodzinnej osób osadzonych w zakładach karnych w Polsce. Sytuacja rodziny polskiej na przełomie wieków może być analizowana również w aspekcie rzeczywistości przestępczej. W książce starano się przedstawić niektóre problemy, jakie wiążą się z funkcjonowaniem rodziny pochodzenia osób aktywnych przestępczo, odnoszą się do systemu wartości przekazywanych w tej rodzinie i zinternalizowanych przez przestępców oraz w pewnym zakresie z funkcjonowaniem ich własnych rodzin. Przedstawiono zatem najpierw rys badań nad rodzinami więźniów zarejestrowanych w polskiej literaturze przedmiotu z pewnymi odniesieniami do literatury zagranicznej. Całość miała na celu ukazanie obrazu rodziny polskich więźniów zarejestrowanego na początku nowego tysiąclecia z zasygnalizowaniem osoby Jana Pawła II u końca Jego pontyfikatu. Przydatność badań odnosi się nie tylko do rejestracji środowiska rodzinnego więźniów, ale również dla wskazania koniecznych kierunków badań w tym zakresie.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105761 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46769 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37394 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32191 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62301 (1 egz.)
Book
In basket
(Patologia Społeczna.)
ROZDZIAŁ I Pojęcie norma – dewiacja w psychologii i resocjalizacji. Prawo do odmienności w społeczeństwie postmodernistycznym (Zdzisław Majchrzyk, Maria Podolska) 1. Wstęp – pojęcie normy w psychologii 2. Model rozwojowy normy psychologicznej 3. Pojęcie normy w psychologii klinicznej i psychiatrii 4. Zaburzenia osobowości a dewiacje 5. Dewiacje – odmienność w dobie postmodernizmu. Społeczne i indywidualne konsekwencje 6. Tradycja psychologiczna – człowiek i jego możliwości adaptacyjne 7. (Re)socjalizacja w dobie postmodernizmu i globalnym świecie 8. Niektóre stosowane obecnie formy resocjalizacji i terapii w globalizującym się świecie 9. Podsumowanie 10. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ II Zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych wynikające z organizacji i funkcjonowania Służby Więziennej (Krzysztof Wójcik) 1. Wstęp 2. Zadania Służby Więziennej 3. Specyfika Służby Więziennej na tle innych służb mundurowych 4. Źródła zagrożeń dla właściwego funkcjonowania jednostek penitencjarnych 5. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ III Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w warunkach izolacji penitencjarnej (Krzysztof Linowski) 1. Wstęp 2. Samobójstwa w zakładzie karnym 3. Działania prewencyjne w warunkach izolacji penitencjarnej 4. Samobójstwa oraz zgony spowodowane zachowaniami autoagresywnymi wśród osadzonych w latach 2007–2015 5. Realizacja programu „Zanim będzie za późno” 6. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ IV Przemoc i agresja w instytucji penitencjarnej a opinie skazanych na temat tego zjawiska (Jolanta Malina) 1. Wstęp 2. Opinie badanych na temat uwarunkowań stosowania przemocy i agresji między osadzonymi 3. Rodzaje przemocy i agresji między osadzonymi 4. Opinie na temat przyczyn występowania przemocy i agresji między osadzonymi 5. Izolacja więzienna a poziom przemocy i agresji między osadzonymi 6. Miejsca występowania aktów przemocy i agresji między osadzonymi 7. Skutki stosowania przemocy i agresji w relacjach między osadzonymi 8. Sposoby przeciwdziałania zjawisku przemocy i agresji w relacjach między osadzonymi 9. Zasady funkcjonowania społeczności więziennej 10. Wskazania do pracy penitencjarnej 11. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ V Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osadzonych uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych – wybrane aspekty (Monika Badowska-Hodyr) 1. Wstęp 2. Przepisy regulujące oddziaływania terapeutyczne w jednostkach penitencjarnych 3. Ewaluacja oddziaływań terapeutycznych wobec osadzonych uzależnionych 4. Program readaptacji społecznej „Remedium” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i nadużywaniu alkoholu 5. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ VI Prawne, penitencjarne i społeczne dylematy resocjalizacji instytucjonalnej (Witold Kędzierski) 1. Wstęp 2. Prawne i terminologiczne ustalenia dotyczące resocjalizacji penitencjarnej 3. Dysfunkcjonalność resocjalizacji prowadzonej w zakładach karnych wynikająca z totalnego charakteru instytucji 4. Prawne i formalno-organizacyjne bariery resocjalizacji penitencjarnej 5. Perspektywy poprawy efektywności resocjalizacyjnej w zakładach karnych 6. Alternatywa dla resocjalizacji instytucjonalnej 7. Wnioski Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113870 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41384 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again