Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Author
Ostasiewicz Stanisława
(2)
Awdziej Marcin
(1)
Babińska-Górecka Renata
(1)
Borda Marta
(1)
Chmura Leszek
(1)
Desoutter Nicholas L
(1)
Dmochowski Stanisław
(1)
Doan Olga
(1)
Garbarski Lechosław
(1)
Grieger Andrzej
(1)
Huggins Kenneth
(1)
Lewandowicz-Machnikowska Monika
(1)
Nalepka Adam
(1)
Styś Szymon
(1)
Swiłas Jacek
(1)
Wantoch-Rekowski Jacek
(1)
Wasilewski Józef
(1)
Wieteska Stanisław
(1)
Śliwiński Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(9)
unknown (po)
(4)
Subject
Ubezpieczenia osobowe
(12)
Ubezpieczenia majątkowe
(4)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Ryzyko
(2)
Zakłady ubezpieczeniowe
(2)
Zarządzanie
(2)
Agroturystyka
(1)
Alians strategiczny (ekon.)
(1)
Badania marketingowe
(1)
Benchmarking
(1)
Coaching
(1)
Dane osobowe
(1)
Emerytura
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel hurtowy
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konkurencja
(1)
Marketing
(1)
Marketing bezpośredni
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Matematyka aktuarialna
(1)
Menedżerowie
(1)
Nieruchomości
(1)
Popyt
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Płynność finansowa
(1)
Reasekuracja
(1)
Reklama
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sport
(1)
Służba zdrowia
(1)
Telemarketing
(1)
Transport
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia rodzinne
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Usługi
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Wnioski i podania
(1)
Węgiel kamienny
(1)
Zasiłki opiekuńcze
(1)
Zasiłki pielęgnacyjne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Słowniki polskie
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60352 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 78974, 78973 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60128 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 37152 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 91050 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32235 P (52) (1 egz.)
Book
In basket
Świadczenia rodzinne : komentarz / Renata Babińska-Górecka, Monika Lewandowicz-Machnikowska. - Stan prawny: 31 sierpnia 2010 r. - Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, 2010. - [4], 569 s. ; 21 cm.
Publikacja, której celem jest wyjaśnienie problemów stosowania szczególnych przepisów prawa socjalnego, jakimi są regulacje świadczeń rodzinnych. Autorki analizują poszczególne przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych oraz omawiają ich problematykę materialnoprawną i proceduralną. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom z pogranicza świadczeń rodzinnych i prawa rodzinnego, cywilnego, prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych oraz kwestiom koordynacji świadczeń rodzinnych w ramach systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45171 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60126 (1 egz.)
Book
In basket
Zadania badawcze wyznaczają strukturę pracy. Składa się ona z ośmiu roz­działów. Rozdział pierwszy dotyczy pojęcia ryzyka w ubezpieczeniach. Podjęto w nim dyskusję i próbę uporządkowania definicji ryzyka ubezpieczeniowego. Opisano pojęcie i podstawy definiowania ryzyka. Następnie przedstawiono istotę ryzyka ubezpieczeniowego oraz dokonano jego klasyfikacji. W rozdziale tym zaprezentowano także filozofię ubezpieczeń w aspekcie niejednoznaczności funkcjonujących definicji ryzyka ubezpieczeniowego i pojęć z nim związanych, takich jak niepewność, czynniki ryzyka, pomiar ryzyka czy stopień jego reali­zacji. W rozdziale drugim skoncentrowano się na zagadnieniu ryzyka w ubezpie­czeniach na życie. Opisano model statystyczny ryzyka śmierci. Przedstawiono pojęcie prawdopodobieństwa zgonu, jako miary ryzyka śmierci. Dokonano tak­że opisu i prezentacji podstawowego narzędzia wykorzystywanego w ubezpie­czeniach na życie, a mianowicie tablic trwania życia. Przedstawiono konstrukcję tablic trwania życia, ich rodzaje oraz historię powstania. Rozdział ten zawiera także przedstawienie najważniejszych hipotez i praw dotyczących rozkładu trwania życia. Na końcu rozdziału zamieszczono opis tendencji demograficz­nych, które mogą mieć wpływ na kierunek rozwoju sektora ubezpieczeń na życie. Rozdział trzeci poświęcony jest ubezpieczeniom na życie. Skupiono się w nim na opisaniu istoty i funkcjonujących definicji ubezpieczeń na życie. Dokonano charakterystyki podstawowych ubezpieczeń na życie, w tym tzw. klasycznych ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń posagowych oraz ubezpieczeń powiązanych z funduszem kapitałowym. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że w monografii rozróżniono typy (modele) ubezpieczeń życiowych oraz produkty ubezpieczeń na życie. Rozróżnienie to ma na celu zachowanie przejrzystości wywodów. Badania empiryczne związane z różnicowaniem poziomu składek dotyczą podstawowych modeli ubezpieczeń na życie, czyli: ubezpieczenia na całe życie, ubezpieczenia na dożycie oraz ubezpieczenia mieszanego. W rozdziale tym dokonano także analizy rozwoju rynku ubezpieczeń na życie w Polsce, realizując trzecie zadanie badawcze. Przed analizą rozwoju rynku w Polsce opisano historię ubezpieczeń. Poznanie historii ubezpieczeń pozwala zrozu­mieć istotę tej usługi oraz potrzebę korzystania z ubezpieczeń przez narażone na realizację ryzyka jednostki. Rozdział czwarty koncentruje się na przedstawieniu metod kalkulacji skła­dek w ubezpieczeniach na życie. Opisane metody wykorzystano w procesie kalkulacji składek zróżnicowanych regionalnie i stąd wynika konieczność włą­czenia tego rozdziału. Dodatkowo opisano pojęcie efektywności ekonomicznej oraz wskazano na składkę ubezpieczeniową jako podstawowy jej czynnik. W rozdziale piątym skupiono się na przedstawieniu determinant popytu na ubezpieczenia na życie uwzględnianych w dotychczasowych badaniach tego popytu realizowanych na arenie międzynarodowej. Przedstawiono założenia i wyniki najważniejszych badań oraz opisano modele popytu na ubezpiecze­nia na życie, np. model Lewisa czy badania prowadzone przez Outreville'a lub Mantisa i Farmera oraz Browne'a i Kima. W rozdziale tym dokonano przeglą­du czynników uwzględnianych w badaniach nad popytem na ubezpieczenia na życie. Następnie opisano podejście Moffeta, który wykazał, że efektywna stopa zwrotu z kontraktu ubezpieczeniowego zależy od prawdopodobieństwa przeżycia. Rozdział ten kończy się wnioskami, w których omówiono wpływ czynników najczęściej uwzględnianych w badaniach popytu na ubezpieczenia na życie oraz wskazano na brak publikacji dotyczących takich badań w Europie Wschodniej, w tym także i w Polsce. Kolejne rozdziały zawierają opis przeprowadzonych badań empirycznych oraz otrzymanych wyników. Rozdział szósty koncentruje się na analizie popytu na ubezpieczenia na życie na rynku polskim. W rozdziale tym podjęto próbę weryfikacji empirycznej prawa popytu i jego działania na przykładzie polskiego rynku ubezpieczeń na życie. Rozdział siódmy dotyczy analizy przestrzennej ryzyka śmierci. W rozdziale tym opisano proces wydzielenia tzw. regionów opłacalności. Regiony stworzono na podstawie porównania województw Polski pod względem wybranych cech opisujących poziom ryzyka śmierci w danym województwie. Rozdział kończy się propozycją stworzenia regionów, względem których zakłady ubezpieczeń na życie będą mogły różnicować składki ubezpieczeniowe. W rozdziale ósmym podjęto próbę wykazania wpływu proponowanego podejścia, polegającego na przestrzennym różnicowaniu składek w podstawo­wych modelach ubezpieczeń na życie, na efektywność ubezpieczeń na życie. Przed przystąpieniem do prezentacji otrzymanych wyników dokonano analizy zjawiska migracji w Polsce. Zjawisko to może bowiem zniekształcać wyniki związane z implementacją proponowanego podejścia. Rozdział ten kończy się wnioskami, które pozwalają na przyjęcie tezy głównej pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109638 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99471 (1 egz.)
Book
In basket
Podejmowane w zaprezentowanych na Seminarium referatach problemy dotyczyły następujących zagadnień: organizacje komercyjne i niekomercyjne jako obiekt badań naukowych, organizacje komercyjne i niekomercyjne w gospodarce rynkowej, organizacje komercyjne i niekomercyjne w kreowaniu rozwoju regionalnego, współczesne narzędzia zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi, finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi. Taka klasyfikacja zagadnień stanowi podstawę konstrukcyjną niniejszego opracowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45443 (1 egz.)
Book
In basket
Książka zawiera 76 referatów podzielonych na trzy grupy tematyczne. W grupie pierwszej, poświęconej problemom tożsamości marketingu znalazły się opracowania dotykające fundamentalnych pytań o istotę marketingu oraz jego miejsce we współczesnych przedsiębiorstwach i organizacjach. Grupa druga obejmuje referaty poruszające fundamentalne problemy etyczne. W opracowaniach grupy trzeciej autorzy podjęli istotne problemy przyszłości marketingu i jego rozwoju. W części 2, przygotowanej wspólnie z Centrum Etyki Biznesu, znalazły się m.in. takie artykuły jak: Wojciech Gasparski, Etyczność marketingu - marketingiem etyczności; Marta Hereźniak, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w perspektywie zarządzania marką - dlaczego warto uczynić z etyki fundament biznesu?; Anna Lewicka-Strzałecka, W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy; Anna Olejniczuk-Merta, Etyka w badaniach i działaniach marketingowych (na przykładzie rynku młodych konsumentów); Jan W. Wiktor, Reklama - między perswazją a manipulacją. Etyczne kontrowersje wokół komunikacji marketingowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104041 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46756 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again