Form of Work
Książki
(19)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(28)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(11)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Bartkowiak Grażyna
(1)
Bonikowska Małgorzata
(1)
Buczkowski Bogdan
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Dietl Jerzy
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Doligalski Tymoteusz
(1)
Dorożyński Tomasz
(1)
Gasparski Wojciech
(1)
Gitling Maciej
(1)
Glinka Beata
(1)
Gola Jan
(1)
Gołaszewska-Kaczan Urszula
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Haber Lesław Henryk
(1)
Henriques Adrian
(1)
Jaworowicz Magdalena
(1)
Jaworowicz Piotr
(1)
Karaszewski Robert
(1)
Karwacka Marta
(1)
Kisil Aleksander
(1)
Klimek Jan
(1)
Kocowski Tadeusz
(1)
Korenik Dorota
(1)
Kostera Monika
(1)
Krugiełka Agnieszka
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Kuna-Marszałek Anetta
(1)
Niedziński Błażej
(1)
Paluszek Anna
(1)
Płoszajski Piotr
(1)
Richardson Julie
(1)
Serwach Tomasz
(1)
Sokołowska Agnieszka
(1)
Wachowiak Piotr
(1)
Waliszewski Krzysztof
(1)
Wieloch Justyna
(1)
Witkowska Maria
(1)
Wolak-Tuzimek Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(17)
Przedsiębiorstwo
(6)
Zarządzanie
(5)
Etyka biznesu
(4)
Kadry
(3)
Menedżerowie
(3)
Przywództwo
(3)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(3)
Komunikacja interpersonalna
(2)
Konflikt
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Marketing partnerski
(2)
Negocjacje
(2)
Odpowiedzialność społeczna
(2)
Organizacje
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Ankieta
(1)
Banki
(1)
Benchmarking
(1)
Bogactwo
(1)
Budowanie wizerunku pracodawcy
(1)
Czwarta rewolucja przemysłowa
(1)
Ekorozwój
(1)
Globalizacja
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Interdyscyplinarność
(1)
Internet
(1)
Jakość
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja wewnętrzna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konkurencyjność
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing polityczny
(1)
Metodologia
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obsługa klienta
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Outsourcing
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Public relations
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Sektor publiczny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spółki giełdowe
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Usługi planowania finansowego
(1)
Uzależnienie od komputera
(1)
Współdziałanie
(1)
Wyszukiwanie informacji
(1)
Wyszukiwarki internetowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zatrudnienie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Monografia
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(1)
24 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63884 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103961 (1 egz.)
Book
In basket
Książka pokazuje głęboki długofalowy sens zarządzania przez odpowiedzialność. Określa, jak zbudować podwaliny długotrwałego rozwoju oraz fundamenty czegoś, co dziś nazywa się modnie CSR.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33627 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym, prowadzącym do zweryfikowania hipotezy pierwszej, scharakteryzowano proces tworzenia się świadomości roli społecznej przedsiębiorstwa w ujęciu historycznym. Omówiono tworzenie się poszczególnych koncepcji naukowych, które wpłynęły na zmianę tej świadomości. Najpierw odniesiono się do poglądów na rolę czynnika ludzkiego w zarządzaniu przedsiębiorstwem - od podejścia przedmiotowego do podejścia podmiotowego. Następnie scharakteryzowano zmianę sposobu zarządzania przedsiębiorstwem - od zarządzania nakierowanego na maksymalne zaspokojenie interesów akcjonariuszy do zarządzania mającego spełniać oczekiwania interesariuszy. Opisano przy tym koncepcję interesariuszy, rozwijaną od lat osiemdziesiątych XX wieku, która eksponuje społeczny charakter funkcjonowania przedsiębiorstwa i zwraca uwagę, że pracuje ono na rzecz podmiotów działających w obrębie organizacji oraz w otoczeniu. Prowadzenie dialogu z interesariuszami gwarantuje, że przedsiębiorstwo będzie postrzegane jako realizujące cele nie tylko ekonomiczne, lecz także środowiskowe i społeczne. Aby zostać uznane za wrażliwe społecznie, przedsiębiorstwo musi umieć gospodarować swoimi zasobami w sposób prowadzący do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w działalności bieżącej i przyszłej. Z punktu widzenia wrażliwości społecznej istotna jest również ochrona środowiska. Koncepcją, której rozwój datuje się na lata dziewięćdziesiąte XX wieku i która uwzględnia ten aspekt w działalności przedsiębiorstwa, jest idea zrównoważonego rozwoju, scharakteryzowana w kolejnej części rozdziału. Wymiar społeczny działalności przedsiębiorstwa w najpełniejszy sposób podkreśla koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Termin ten zaczął być używany na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, ale w pełni się upowszechnił dopiero dwie dekady później. Zgodnie z tą ideą biznes społecznie odpowiedzialny nie tylko przynosi zyski, lecz także przestrzega prawa, postępuje etycznie i wspiera społeczeństwo oraz chroni środowisko naturalne. Koncepcja ta została szczegółowo scharakteryzowana w ostatnim podrozdziale. Omówiono jej genezę ze zwróceniem uwagi na jej ewolucyjny charakter, wyliczono korzyści z niej wynikające, a także opisano jej główne obszary. Skonfrontowano argumenty zwolenników i przeciwników tej koncepcji, co pozwoliło spojrzeć na możliwość wdrożenia tej idei w praktyce zarządzania. Rozdział drugi ma charakter metodyczny. Przedstawiono tu kontekst wyłaniania się idei społecznej wrażliwości przedsiębiorstwa oraz scharakteryzowano jej istotę. Zaproponowano też autorską definicję omawianego pojęcia. Omówiono zasadnicze różnice między wrażliwością społeczną a społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. Przedstawiono własny sposób pomiaru wrażliwości społecznej przedsiębiorstwa. W tym celu wyróżniono stadia rozwoju wrażliwości społecznej oraz kryteria przyporządkowania przedsiębiorstw do poszczególnych stadiów. Dalsza część rozdziału dotyczy charakterystyki narzędzia komunikowania wrażliwości społecznej przedsiębiorstwa, jakim jest raportowanie społeczne. Przedstawiono genezę raportowania społecznego oraz przeanalizowano definicje raportów społecznych. Na tej podstawie zaproponowano własny sposób rozumienia tego pojęcia. Omówiono ponadto zasady i standardy tworzenia raportów, pozwalające przedsiębiorstwu w odpowiedni sposób komunikować swoją wrażliwość społeczną. W ostatnim podrozdziale scharakteryzowano autorską metodę oceny raportów społecznych z punktu widzenia sposobu komunikowania wrażliwości społecznej przedsiębiorstwa. Metoda uwzględnia trzy kryteria podstawowe: kompleksowości, zaufania oraz komunikacji, na które składa się szereg kryteriów szczegółowych. W pracy dokonano ich operacjonalizacji oraz szczegółowo opisano procedurę oceny raportów społecznych. Na podstawie stopnia spełnienia przez raporty społeczne poszczególnych kryteriów zaproponowano ich kategoryzację. W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących poziomu wrażliwości społecznej polskich grup kapitałowych oraz oceny raportów społecznych sporządzanych przez te grupy. Na tej podstawie sformułowano wnioski co do poziomu wrażliwości społecznej grup kapitałowych w Polsce oraz jakości sporządzanych raportów społecznych z punktu widzenia ich komunikatywności. Określono mocne i słabe strony raportów społecznych oraz wskazano sposoby ich udoskonalania. Wyniki badań zostały wykorzystane do udowodnienia pozostałych hipotez.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109632 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość)
Zadaniem etyki biznesu rozumianej jako dyscyplina naukowa jest właśnie ujawnianie systemów wartości, a w szczególności wskazywanie na systemy ukryte oraz przestrzeganie przed płynącymi z ich strony zagrożeniami.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111236, 111235 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34874, 34873 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46750 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65233 (1 egz.)
Book
In basket
Społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych, w tym przestrzeganie norm etycznych, jest jednym z ważnych instrumentów budowania zaufania publicznego do tych instytucji, które jest niezbędne w świadczeniu usług finansowych klientom. Nadal jednak w działalności instytucji finansowych spotyka się przejawy społecznej nieodpowiedzialności, w tym nieodpowiedzialnej i niedostosowanej do potrzeb i sytuacji klienta sprzedaży (misselling) produktów finansowych, której konsekwencje mają negatywny wymiar finansowy oraz pozafinansowy dla tych instytucji. Monografia podejmuje ważne zagadnienia teorii i praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych, takie jak: • Dlaczego tolerujemy misselling w branży finansowej? • Działania edukacyjne banków centralnych w obszarze wiedzy ekonomicznej i kompetencji finansowych jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu. • CSR finansów w kulturze ekonomii postwzrostu. • Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze bankowym i pośrednictwie finansowym. • Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych za misselling i FinTech. • Społeczna odpowiedzialność banków spółdzielczych. • Korzyści i koszty społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych. • Kwalifikacja „Doradzanie w zakresie finansów osobistych" jako czynnik ograniczający misselling na rynku usług finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41663 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46817 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62755 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111185 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], ISSN 2084-6193 ; nr 232.)
Monografia jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiotu kompleksowym opracowaniem podejmującym problem identyfikacji, oceny oraz kierunków doskonalenia społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa w perspektywie zarządzania jej obszarami. Teoretyczny, empiryczny i aplikacyjny charakter książki wyznaczył porządek zawartych w niej rozważań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45698 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza książka stanowi wyjątkowy zbiór artykułów ukazujących interdyscyplinarność i złożoność zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu. Publikację zainspirowała wymiana opinii i poglądów uczonych i praktyków podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Społeczna odpowiedzialność biznesu - moda, manipulacja czy strategia?", którą zorganizowały Polska Akcja Humanitarna oraz Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK w Toruniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45678 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa Polityka Społeczna ; 4.)
Publikacja powstała w ramach projektu Odpowiedzialna Uczelnia. Jak pisze we wstępie Mirosław Grewiński - W kontekście tradycji i rozwoju polityki społecznej nasuwają się różnorodne trudności jak traktować społecznie odpowiedzialny biznes i w jaki sposób może się on przyczyniać do rozwiązywania licznych kwestii społecznych na poziomie lokalnym, regionalnym, czy ogólnokrajowym. [...] Podstawowe pytanie i dylemat w kontekście także tej publikacji jest taki - czy społecznie odpowiedzialny biznes można w ogóle traktować jako element polityki społecznej, utożsamianej najczęściej z działalnością publicznych instytucji, a nie z nieregularnymi inicjatywami społecznymi, oferowanymi okazjonalnie przez podmioty komercyjne, czy szerzej pozarządowe. Polityka społeczna przez wielu, w dalszym ciągu traktowana jest jako przedmiot działań państwa i sektora publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103956 (1 egz.)
Book
In basket
W niniejszej książce przyjęliśmy odmienną perspektywę analityczną. Spróbowaliśmy popatrzeć na społeczną odpowiedzialność biznesu jako istotny element rynkowych strategii przedsiębiorstwa. W tej roli CSR może być jedną z jego ważnych, choć trudnych do budowania, przewag konkurencyjnych. Jeżeli postulatem jest tu, aby, jak pisze B. Rok, przedsiębiorstwa i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą uwzględniały interesy wszystkich swoich interesariuszy we wszystkich obszarach i wymiarach swojej działalności, to rodzi się z tego poważne wyzwanie. Kryzysy, turbulencje rynkowe, zmiany wartości i oczekiwań społecznych, wpływ globalizacji, zmiany modeli biznesowych stają się skomplikowaną, wymagającą nowej wiedzy i nowych instrumentów grą strategiczną. Sieciowość gospodarki, nowe technologie komunikacji oraz nowoczesne formy organizacji przedsiębiorstwa wymagają wielowątkowych analiz porównawczych - także w obszarze CSR. Zaprezentowana praca obejmie analizę kierunków rozwoju praktyki CSR w przedsiębiorstwach nowej gospodarki, uwzględniając nowe struktury, współczesne wyzwania i wysoką dynamikę zmian. Podjęliśmy w niej analizę praktyk CSR w wybranych polskich spółkach giełdowych. Chcieliśmy porównać dwa rodzaje firm. Pierwsze to te, które są najbardziej aktywne na tym polu, co wyraża się w ich obecności w Indeksie RESPECT. Jest to, jak wiadomo, stosunkowo nowy (działający od 2009 roku) indeks Giełdy Papierów Wartościowych, który służy do mierzenia wartości portfela spółek najbardziej odpowiedzialnych społecznie. Skład indeksu powstał na bazie badania RESPECT Rating. Jego celem jest promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w społeczeństwie oraz promowanie jej wśród polskich spółek publicznych. Zamiarem GPW jest zainteresowanie w ten sposób notowanych tu spółek zarządzaniem w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, jako narzędziem zwiększania wartości oraz promowania najwyższych standardów zarządzania w wymiarach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Drugi rodzaj firm, stanowiący grupę kontrolną, to takie, o jakich można sądzić, że mniej, niż te pierwsze, angażują się w działania CSR, bo dotychczas, z jakichś powodów, nie przystąpiły do Indeksu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109623 (1 egz.)
Book
In basket
Podejmowana problematyka książki ma charakter interdyscyplinarny, występuje w niej bowiem problematyka socjologiczna, psychologiczna, ekonomiczna czy nauk o zarządzaniu. Opracowanie adresowane jest zarówno do kadry menedżerskiej, zajmującej różne szczeble zarządzania we współczesnych organizacjach gospodarczych, instytucjach administracji rządowej i samorządowych, jak i studentów nauk społecznych i humanistycznych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106133 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48508 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38984 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32526 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45083 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64059 (1 egz.)
Book
In basket
Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości / Jan Klimek. - Wydanie pierwsze. - [Warszawa] : Difin, [2019]. - 296 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
akie wartości etyczne powinny być elementem strategii nowoczesnych odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorców? Czy w obecnej dobie jest miejsce na etykę w biznesie? W książce została poruszona problematyka innowacyjności oraz zarządzania talentami w firmach rodzinnych. Autor podjął zagadnienie przemysłu – jako gałęzi inteligentnego rozwoju – i kwestię jego wpływu na wartości na poziomie firmy rodzinnej. Publikacja zainteresuje menedżerów firm rodzinnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42050 (1 egz.)
Book
In basket
W książce przedstawiono powstanie i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), jej wady i zalety wynikające z wdrożenia oraz obszary oddziaływania. Ponadto zaprezentowano aktualne kierunki badań dotyczące wpływu CSR na działalność przedsiębiorstw. Omówiono także problematykę związaną z konkurencyjnością przedsiębiorstw, wskazując, iż we współczesnej gospodarce cena przestała być jedynym czynnikiem decydującym o wyborze danego produktu przez klienta, a coraz częściej konsumenci nadają duże znaczenie czynnikom niezwiązanym bezpośrednio z wytworzeniem produktów, m.in. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. W części empirycznej książki zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu koncepcji CSR na konkurencyjność przedsiębiorstw. Badaniami objęto ekspertów oraz menedżerów dużych przedsiębiorstw i na podstawie uzyskanych opinii opracowano cztery modele konkurencyjności oraz sformułowano wskazówki praktyczne dla menedżerów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41834 (1 egz.)
Book
In basket
Współczesne przedsiębiorstwa konkurują na wielu rynkach. Najważniejszy z nich to rynek klientów. Klienci bowiem dostarczają przedsiębiorstwu różnych wartości, wśród których najważniejsze są wpływy. Wpływy przyciągają uczestników innych rynków, takich jak akcjonariusze, dostawcy oraz potencjalni pracownicy. Obszar tworzący wartość w firmie migruje ze sfery technologiczno-produkcyjnej opartej na majątku trwałym w stronę relacji z klientami. Umiejętne zarządzanie wartością klienta poprzez rozwój trwałych i rentownych relacji z klientami stanowi determinantę wzrostu wartości firmy oraz poziomu jej zysku. Książka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w szczególności: Ľmenedżerów i specjalistów zajmujących się rozwojem relacji z klientami i innymi obszarami w przedsiębiorstwach (finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, IT); Ľkadry akademickiej i badaczy zajmujących się zarządzaniem i ekonomią; Ľstudentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz doktorantów kierunków ekonomicznych (fragment przedmowy) Opracowanie to, składające się z dwóch integralnych i dopełniających się części, dowodzi, że problem wartości dla klienta można przedstawiać w rożnych obszarach tematycznych, które się wzajemnie przenikają. Przedstawione wyniki badań mogą być pożyteczne dla szerokiego grona czytelników, zarówno dla praktyki gospodarczej, jak i dla osób chcących rozszerzyć wiedzę na temat zachowań przedsiębiorców, szczególnie w czasach kryzysu. Jest to także materiał, który może służyć studentom do pisania prac dyplomowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107159 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104183 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38180 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44361 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 113581 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik stanowi zaawansowany kurs na temat współczesnych teorii organizacji i zarządzania. Zawiera informacje dotyczące wybranych istotnych kierunków i tendencji, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt. Główne obszary tematyczne podręcznika stanowią: współczesny kontekst organizowania - organizacja w relacjach z otoczeniem, różnorodność świata organizacji - metafory i archetypy, społeczne i techniczne elementy organizacji - powiązania i ewolucja, współczesne trendy w zarządzaniu - teoria i praktyka, badania współczesnych organizacji - wybrane metody i ich implikacje.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 106051 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32240 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64558 (1 egz.)
E-book
In basket
Książka, napisana przez pracowników Katedry Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego, jest źródłem wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Odnosi się do najważniejszych jej filarów: miejsca pracy, środowiska przyrodniczego, społeczności lokalnej i rynku. Zaprezentowane zagadnienia mają charakter wielowymiarowy i aplikacyjny, dlatego może ona służyć upowszechnianiu dobrych praktyk wśród zainteresowanych tą problematyką podmiotów gospodarczych, jak i studentów, menedżerów, pracowników instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek administracji publicznej. Opracowanie porządkuje kluczowe i aktualne zagadnienia teoretyczne, które zostały zilustrowane licznymi przykładami, odnoszącymi się do realnej działalności gospodarczej firm międzynarodowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again