Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(30)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Kotlarska-Michalska Anna
(2)
Joachimowska Magdalena
(1)
Kantyka Sławomir
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Maćkowicz Jolanta
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Skwarek Beata
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Rodzina
(5)
Dziecko
(4)
Opieka społeczna
(4)
Rodzina zastępcza
(3)
Małżeństwo
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Adopcja
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bezrobocie
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Cierpienie
(1)
Decyzje
(1)
Dorosłość
(1)
Dziadkowie i wnuki
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jakość życia
(1)
Konkubinat
(1)
Kryzys
(1)
Kuratela
(1)
Ludzie starzy
(1)
Młodociane matki
(1)
Nastolatki
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Ojcostwo
(1)
Osoby bezdzietne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedofilia
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rodzice
(1)
Rozród
(1)
Samotność
(1)
Sieroctwo
(1)
Starość
(1)
Terapia par i małżeństw
(1)
Terapia rodzinna
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczucia
(1)
Więźniowie
(1)
Wolontariusze
(1)
Związki homoseksualne
(1)
Subject: time
2001-0
(7)
8 results Filter
Book
In basket
Publikacja jest ważnym głosem w dyskusji na temat reformowanego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną (...) Aktualność podjętej problematyki jest dyktowana zarówno nowymi ideami w teorii opieki nad dzieckiem, gdzie wiodąca jest idea reintegracji rodziny, jak i nowymi regulacjami prawnymi, z których podstawową jest prawo dziecka do rodziny (>>prawo do życia w rodzinie naturalnej<<). ... W wymiarze społecznym publikowane teksty są zdecydowanym poparciem realizacji idei rodzicielstwa zastępczego w prezentowanych środowiskach lokalnych (...). Wskazują jej mocne i słabe strony, akcentując potrzebę współpracy oraz szerokiego, interdyscyplinarnego dyskursu społecznego na temat działań kompensujących sieroctwo społeczne. Całość pracy stanowi zbiór wiedzy na temat istoty rodzinnych form opieki zastępczej w opracowaniach interdyscyplinarnych (filozofia, pedagogika, socjologia, psychologia), zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Wnioskiem płynącym z większości artykułów jest przekonanie, iż o jakości opieki nad dzieckiem decyduje - obok prawa i działalności samorządu terytorialnego - edukacja odnosząca się zarówno do adekwatnego przygotowania rodziców zastępczych, jak i całego środowiska lokalnego, jego świadomości i opinii publicznej na temat istoty i ważności idei rodzicielstwa zastępczego.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104208 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47911 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44649 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62931 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62932 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie zawiera wprowadzenie do problematyki pomocy społecznej oraz analizę empiryczną możliwości wsparcia osób i rodzin dysfunkcyjnych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w opinii pracowników socjalnych. Autorzy oparli się na analizie dokumentów, badaniach ankietowych i szczegółowych opiniach pracowników socjalnych. Przedstawione zostały problemy i grupy społeczne, z którymi najczęściej stykają się pracownicy socjalni. Omówiono przyczyny powstawania dysfunkcjonalności, formy działań pomocowych oraz zakres czasowy przeznaczony na ich realizację. Dokonano także analizy skuteczności podejmowanych działań i zwrócono uwagę na współpracę Ośrodków Pomocy Społecznej z innymi instytucjami i organizacjami o charakterze pomocowym. Wśród rozważanych problemów omówiono także postulaty zgłaszane przez pracowników socjalnych w zakresie zmian w funkcjonowaniu pomocy społecznej w odniesieniu do jej efektywności. "Na wstępie recenzji książki chcę podkreślić jej niekwestionowany walor, jakim jest wybór tematu. Autorzy opracowania podjęli bowiem niezwykle ciekawy poznawczo i ważny społecznie, a dotąd rzadko przedstawiany w Polsce, problem pomocy społecznej. Książkę można umieścić w nurcie analiz empirycznych i studiów teoretycznych prowadzonych przez polityków społecznych, socjologów, politologów i ekonomistów zainteresowanych problematyką instytucji polityki społecznej, systemu zabezpieczenia społecznego i instrumentu tego systemu, jakim jest pomoc społeczna. [...] książka jest rzetelnym, niezwykle bogatym w wątki, a przy tym dobrze udokumentowanym opracowaniem wnoszącym wkład do wiedzy w zakresie pomocy społecznej" [fragment recenzji prof. dra hab. Jerzego Krzyszkowskiego]. "Zaletą opracowania jest skoncentrowanie się na części badawczej [...]. Autorzy nie roszczą sobie pretensji do dokonania pełnej diagnozy funkcjonowania OPS, ani też roli pracowników socjalnych, w rozwiązywaniu problemów społecznych. Jednak odwołując się bezpośrednio do opinii pracowników socjalnych wskazują na konieczne zmiany w systemie pomocy społecznej, których deklarowanie ma miejsce już od wielu lat, a jest jedynie politycznym sloganem. Lektura opracowania pozwala spojrzeć na problem pomocy społecznej oczami pracownika socjalnego i zaobserwować podstawową sprzeczność polegającą na pokładaniu dużych nadziei związanych z działaniami prowadzonymi przez pracowników socjalnych, z jednoczesnym znacznym ograniczaniem ich samodzielności w codziennej pracy" [fragment recenzji prof. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104684 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47899 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja ma służyć idei ochrony dziecka, z różnych przyczyn, pozbawionego opieki rodzicielskiej, jego praw do bezpiecznego dzieciństwa, bez zrywania więzi z rodziną pochodzenia, w poczuciu tożsamości oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego środowisk lokalnych zaanagażowanych w dobro dziecka. Książka jest adresowana do szerokiego grona osób, które nie godzą się na pozbawianie dzieci osieroconych społecznie możliwości przeżywania swojego dzieciństwa w środowisku rodzinym, a więc zarówno do studentów (pedagogiki społecznej, pracy socjalnej, polityki społecznej), jak i pedagogów społecznych, pracowników socjanych, sądów rodzinnych, psychologów, instytucji opiekuńczych i innych działających na rzecz dzieci separowanych od rodziców naturalnych. "(...)Problematyka opracowania jest oryginalna toretycznie i bardzo przydatna praktycznie (...) praca jest ze wszech miar warta opublikowania. Zwłaszcza z uwagi na problem rodzicielstwa zastępczego, który wyłania się jako poważne zagadnienie będące efektem deinstytucjonaliazacji opieki nad dzieckiem w Polsce. Jest to zmiana systemowa, która aby móc się dokonać wymaga przekształcenia podstaw i świadomości z owym zjawskiem deinstytunalizacji w koństekcie społeczenym (społeczeństwa obywatelskiego) jest warta drążenia, a książka będzie dobrym zwiastunem takiego kierunku badań" [z recenzji wydawnicej prof. zw. dr hab. Ewy Marynowicz-Hetki]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105412, 101139 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44028 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 373)
Walorem publikacji jest przedstawienie wieloaspektowego obrazu związków małżeńskich narażonych na bezdzietność i podejmujących decyzję o adopcji oraz ukazanie interakcji pomiędzy samymi małżonkami w okresie przed i po dokonanej adopcji. Zgromadzony tu materiał powinien zainteresować zarówno kandydatów na rodziców adopcyjnych, jak i małżeństwa, które tego aktu dokonały. Ponadto książka powinna zainteresować kadrę ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz pedagogów i psychologów w różnych instytucjach systemu opieki i poradnictwa rodzinnego, a także studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102745 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45830 (1 egz.)
Book
In basket
Praca Beaty Marii Nowak stanowi bez wątpienia znakomity przykład publikacji, która - zachowując wysoki poziom naukowy - jest i oryginalna i uniwersalna oraz zrozumiała nie tylko dla specjalistów. Może ona stanowić naukowy przewodnik w zakresie teorii rozwoju i sposobów funkcjonowania rodziny w kryzysie, trafnie wskazuje na potrzebę kreowania systemu rodzinnego ku jego autonomii i pokryzysowej autokreacji tożsamości społecznej. [z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Kosyrza]
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105295 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50511 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39527, 38816 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32052 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44854 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64096 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63838 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Roczniki Socjologii Rodziny : studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, ISSN 0867-2059 ; 20)
Większość autorów tekstów formułuje tezy o szczególnych cechach rodziny, które trudno zastąpić i trudno znaleźć w innych małych grupach społecznych. nawet jeśli autorzy wskazują na dość rozpowszechnione zjawisko życia w pojedynkę, to jednak dostrzegają, bazując na wynikach badań socjologicznych, że tak naprawdę zwolennicy "singlowania" żyją w pobliżu rodziny, a nawet razem z nią. Problematyka poruszana w książce dotyczy relacji zachodzących między młodzieżą a rodziną, ról rodzinnych, atrakcyjności instytucji małżeńskiej, rodzinnych uwarunkowań zaburzeń psychicznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106050 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38919 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44963 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64000 (1 egz.)
Book
In basket
(Roczniki Socjologii Rodziny : studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, ISSN 0867-2059 ; 21 (2011))
Ten tom poświęcony jest problematyce dysfunkcji i patologii oraz różnym nieprawidłowościom w rodzinie jako instytucji społecznej. Jest w nim 10 artykułów napisanych z kilku perspektyw: socjologicznej, pedagogicznej, demograficznej, teologicznej i ekonomicznej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105773 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48225 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38920 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32208 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44964 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63906 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Podjęta przez Jolantę Maćkowicz problematyka przemocy wobec osób starszych jest nie tylko ważna, ale także niezmiernie aktualna, gdyż zjawiska poniżania, zaniedbywania, lekceważenia bądź maltretowania ludzi starzejących się i starych nie są czymś nowym i zaskakującym w naszych czasach, a przestrzeń aktów i/lub działań nabierających znamion przemocy jest rozległa – od niechęci, zaniedbywania czy lekceważenia podstawowych potrzeb przez psychiczne i fizyczne maltretowanie aż do pozbawienia życia czy eksterminacji włącznie […]. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Adama A. Zycha
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111615 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40363 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46645 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again